KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İM TASARIM TANITIM MİMARLIK DANIŞMANLIK ORGANİZASYON İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İM TASARIM TANITIM MİMARLIK DANIŞMANLIK ORGANİZASYON İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“İMOGA ” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Ünalan Mah. Keban Cad. No:20 İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi Üsküdar, İstanbul adresinde yer alan İM TASARIM TANITIM MİMARLIK DANIŞMANLIK ORGANİZASYON İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

 

a)       Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, yerleşke ve tesislerin güvenliğinin sağlanması amacı kapsamında; Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

 

b)      İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak; kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

c)       Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz bina, mağaza ve yerleşkelerinde bulunduğunuz sürelerde Şirket tarafından kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla elektronik ortamda Şirketimizin meşru menfaatine ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun bir biçimde toplanmaktadır.

 

d)          Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları      

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·        Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·        Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·        Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·        Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.imoga.org adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

KVKK Kişisel veri Saklama ve İmha Politikası metnine buradan ulaşabilirsiniz.